Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Projektledare

Vi erbjuder en heltäckande roll som projektledare i små som stora projekt.

Våra kunder är stora fastighetsägare och byggherrar men även den lilla fastighetsägaren eller bostadsrättstyrelsen.

Står ni inför ett projekt eller har ni ett problem som ska utredas finns vi där hela vägen, att anlita en sakkunnig projektledare bidrar till att projektet blir som ni vill, vi säkerställer även det ansvaret som är knutet till projektet med alla lagar och regler efterlevs. Entreprenören som ska utföra arbetet får en tydlig beställarorganisation och kontaktperson vilket underlättar arbetsgången och minskar riskerna för missförstånd eller stilleståndskostnader.

Projekt brukar delas upp i följande delar:

Projektering

I första steget går projektledaren tillsammans med beställaren igenom vad som ska göras, ibland behövs en djupare utredning för att klargöra behovet. Projektledaren kan även identifiera möjligheter att slå ihop flera moment i samma projekt och på så vis få ett mer lönsamt projekt.

Upphandling och kontraktshandlingar

När omfattningen är klargjord skrivs de handlingar som behövs för just ert projekt, Detta kallas för förfrågningsunderlag och kan bestå av flera delar. Därefter skickas dessa handlingar ut till entreprenörer som utför det efterfrågade arbetet för anbudslämning. När anbuden/priserna är inkomna sammanställer projektledaren dessa för att det ska bli enkelt för er att välja leverantör och se skillnader i deras anbud och organisation. När ni valt leverantör tar projektledaren fram kontraktshandlingar som signeras av parterna.

Byggledning

När dokumenten är klara och förutsättningarna beslutade startar arbetet, Projektledaren håller i start och byggmöten regelbundet för att säkerställa arbetet fortgång. Projektledaren närvara på arbetsplatsen och kontrollera arbetet löpande.

Besiktning

När arbete nått sitt slut eller nått ett delmoment ska arbetet besiktigas, detta för att identifiera eventuella avvikelser/brister och starta garantitiden. En entreprenadbesiktning ska utföras av en sakkunnig och besiktningen dokumenteras i ett utlåtande som utformas enligt rådande regelverk. Boakt har besiktningsmän som är certifierade av RISE som är en kvalitetsstämpel för parterna.